Telefon: 721-340-137 | 695-435-109 | E-mail: badgda@o2.pl

UMOWA NA ZAJĘCIA

Umowa świadczenia usług w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć sportowych

nr ______

 

 

zawarta w dniu ___________ w Gdańsku pomiędzy:

 

Przemysławem Ciastoń, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „SportLife” Przemysław Ciastoń z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Cedrowej 31/21, NIP: 5542781769, REGON: 367958316, telefon: +48 721340137, e-mail: kontakt@badmintongdansk.pl, www.badmintongdansk.pl, zwanym dalej „Organizatorem”

 

a

 

Panią/Panem _______________________________, PESEL: ____________, zamieszkałą/ym: _________________________, telefon: ___________________, e-mail: _______________, zwaną/ym dalej Uczestnikiem”

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

 

o następującej treści:

 

 • 1. Przedmiot umowy
 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Uczestnika usług w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć badmintona.
 2. Miejscem prowadzenia zajęć jest hala sportowa w Gdańsku przy ul. Słowackiego 7a („Klub Badmintona Garnizon”). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca prowadzenia zajęć w sytuacji zaistnienia takiej konieczności z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości na stronie internetowej Organizatora, w dniach i wymiarze godzinowym wybranym przez Uczestnika, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt państwowych i kościelnych.
 4. Zajęcia  odbywają  się  w  grupach  z  uwzględnieniem  wieku  i  sprawności  fizycznej  uczestników.

 

 • 2. Termin prowadzenia zajęć

Uczestnik  deklaruje swój udział w zajęciach odbywających się w następującym terminie: _______________________ (dzień tygodnia) w godzinach _____________________________.

 

 • 3. Obowiązki Organizatora
 1. Organizator zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia zajęć zgodnie z aktualną wiedzą przedmiotową i zasadami treningu sportowego oraz dołożenia wszelkich starań do zapewnienia możliwie najwyższej jakości świadczonych usług.
 2. Organizator zapewnia, że zajęcia prowadzone są przez kadrę trenerską posiadającą odpowiednie do przedmiotu umowy kwalifikacje zawodowe.

 

 • 4. Obowiązki Uczestnika
 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w miejscu prowadzenia zajęć.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego i pełnego zaangażowania uczestnictwa w zajęciach i wykonywania poleceń trenera prowadzącego zajęcia.

 

 • 5. Okres obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia _____ września 2020 r. do dnia 31 czerwca 2021 r.

 

 • 6. Pozostałe warunki świadczenia usług
 1. W przypadku, gdy Uczestnik z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach w terminie przez niego wybranym, Organizator umożliwi Uczestnikowi odrobienie zajęć.
 2. Odrobienie zajęć jest możliwe pod warunkiem poinformowania Organizatora o nieobecności z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Nieobecności należy zgłaszać mailowo lub przez wiadomość sms.
 3. Termin odrobienia zajęć należy każdorazowo uzgodnić z Organizatorem.
 4. Zajęcia można odrabiać zarówno przed, jak i po deklarowanym terminie nieobecności, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia nieobecności.
 5. W przypadku niestawiennictwa Uczestnika na zajęciach w terminie ustalonym dla odrobienia nieobecności, Uczestnik traci uprawnienie do odrobienia zajęć.
 6. W przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Organizator zapewni Uczestnikowi udział w analogicznych zajęciach w terminie ustalonym z Organizatorem.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w rozpoczęciu lub nieodbycie się zajęć spowodowane przez Uczestnika.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscu prowadzenia zajęć.

 

 • 7. Opłata
 1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. Opłata za zajęcia jest stała przez cały okres obowiązywania umowy.
 2. Wysokość opłaty za udział w zajęciach wybranych przez Uczestnika wynosi ______ zł za jedne zajęcia.
 3. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznej opłaty, ustalonej jako iloczyn ceny jednostkowej i ilość zajęć w danym miesiącu, wynoszącej:
 1. za wrzesień 2020 r. – ________ zł
 2. za październik 2020 r. – ________ zł
 3. za listopad 2020 r. – ________ zł
 4. za grudzień 2020 r. – ________ zł
 5. za styczeń 2021 r. – ________ zł
 6. za luty 2021 r. – ________ zł
 7. za marzec 2021 r. – ________ zł
 8. za kwiecień 2021 r. – ________ zł
 9. za maj 2021 r. – ________ zł
 10. za czerwiec 2021 r. – ________ zł
 1. Płatności za udział w zajęciach Uczestnik dokonuje comiesięcznie z góry, do 5 (piątego) dnia miesiąca za który następuje płatność.
 2. Płatności z tytułu uczestnictwa w zajęciach należy dokonywać gotówką lub kartą bankową bezpośrednio u Organizatora na pierwszych zajęciach albo przelewem na rachunek bankowy nr 69 1140 2004 0000 3702 7704 6104. W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię Uczestnika oraz okres, którego dotyczy wpłata.
 3. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie uprawnia do obniżenia lub zwrotu uiszczonej opłaty.
 4. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie Organizator jest uprawniony do odmowy dopuszczenia Uczestnika do zajęć, a także – po uprzednim wezwaniu Uczestnika do zapłaty – rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

 • 8. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Organizator informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 • Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy, tj. organizacji i prowadzenia zajęć badmintona (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 • Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 • 9. Wypowiedzenie umowy
 1. Każda ze stron ma prawo – z ważnych przyczyn – wypowiedzieć niniejszą umowę, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Dla swojej skuteczności, wypowiedzenie umowy przez Uczestnika powinno być co najmniej przesłane pocztą e-mail na adres Organizatora, pod rygorem nieważności.

 

 • 19. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie spory dotyczące niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny. W wypadku braku porozumienia stron na drodze polubownej, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

Organizator:                                                                                Uczestnik:

 

 

________________                                                                               _________________