Telefon: 721-340-137 | 695-435-109 | E-mail: [email protected]

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W SZKOLE Badminton Gdańsk.
1) Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Badminton Gdańsk (Organizatora) jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.
2) Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony dzień, godzinę i miejsce.
3) Uregulowanie opłaty przed rozpoczęciem zajęć stanowi podstawę do wpisu na listę.
4) Płatności za abonamenty za zajęcia uczestnik zobowiązany jest dokonać z góry na ostatnich zajęciach poprzedniego miesiąca za miesiąc następny.
5) Dokonanie opłaty przed wygaśnięciem ważności abonamentu, gwarantuje miejsce w grupie w kolejnym miesiącu.
6) Brak opłaty za abonament na ostatnich zajęciach miesiąca, automatycznie skreśla uczestnika z listy osób uczestniczących w zajęciach w kolejnym miesiącu.
7) Organizator nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie w przypadku nieopłacenia kontynuacji.
8) Płatności za pojedyncze zajęcia uczestnik zobowiązany jest dokonać przed przystąpieniem do zajęć.
9) Aktualne ceny zajęć zawarte są na stronie internetowej badmintongdansk.pl
10) Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub jej umniejszenia.
11) Organizator umożliwia odrobienie zgłoszonej w terminie nieobecności na warunkach zawartych w Regulaminie odrabiania zajęć.
12) W przypadku poważnej choroby uczestnika zajęć (leczenie szpitalne, poszpitalne, hospitalizacja, rekonwalescencja, komplikacje poszczepienne itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie, a opłata za zawieszone zajęcia przeniesiona zostaje na następny abonament.
13) Do sal sportowych na których odbywają się zajęcia można wejść tylko w zmienionym obuwiu o niebrudzącej podeszwie.
14) Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż przeszkadza to innym uczestnikom zajęć
15) Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
16) Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystywanie swego wizerunku (wizerunku dziecka) w celach promocyjnych Organizatora.
17) Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie miejsca zajęć, a także w szatni organizator nie odpowiada.
18) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwe, a także zakładać odpowiedni strój. Można także się ubezpieczyć we własnym zakresie.
19) Rabaty i promocje nie łączą się, chyba, że Organizator postanowi inaczej.
20) Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
21) Regulamin jest dostępny na stronie www.badmintongdansk.pl
22) W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]
REGULAMIN ODRABIANIA ZAJĘĆ
Istnieje możliwość odrobienia swojej nieobecności na zajęciach w innym terminie tylko pod następującymi warunkami:
1) Tylko zgłoszone w terminie nieobecności podlegają możliwości odrobienia. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia jej po terminie zajęcia przepadają. Rezerwując miejsce i nie informując o nieobecności odbiera się możliwość odrobienia zajęć innym osobom.
2) Termin zgłoszenia swojej nieobecności na zajęciach mija:
a) dla zajęć popołudniowych o godzinie 12:00 w dniu zajęć,
b) dla zajęć porannych o godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym dzień zajęć.
3) Nieobecności należy zgłaszać wyłącznie mailowo lub przez SMS – [email protected] , Tel. 721340137
4) Termin odrobienia zajęć należy uzgodnić z trenerem prowadzącym zajęcia.
5) Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca, po uprzedniej rezerwacji tego miejsca u Trenera.
6) Nieobecność na zajęciach można odrobić tylko w terminie do 14 dni od daty nieobecności.
7) Zajęcia można odrabiać zarówno przed, jak i po deklarowanym terminie nieobecności
8) W przypadku gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia bez uprzedzenia o tym fakcie traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.
9) Zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.
10) Nie ma możliwości przepisania nieobecności na tę samą grupę na którą wykupywało się abonament.